Regulamin zapisów

Regulamin rekrutacji

REGULAMIN ZAPISÓW ELEKTRONICZNYCH DO PAŁACU MŁODZIEŻY IM. PROF. A.KAMIŃSKIEGO

I. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. System elektronicznego naboru – platforma elektroniczna wspomagająca procedurę zapisu kandydata na zajęcia prowadzone w Pałacu Młodzieży, umożliwiająca składanie wniosków w trybie całorocznym, porządkująca jednocześnie składane wnioski w oparciu o ustalone kryteria, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Wniosek – dokument sporządzony w formie elektronicznej, generowany za pomocą systemu elektronicznego naboru przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata lub pełnoletniego kandydata, zawierający:
  1. imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL kandydata lub w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata,
  2. imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – imiona rodziców,
  3. adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres miejsca zamieszkania kandydata,
  4. adres poczty elektronicznej rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres poczty elektronicznej kandydata,
  5. numer telefonu rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – numer telefonu kandydata,
  6. wypełnioną tabelę kryteriów punktowych,
  7. zgodę na przetwarzanie przez Pałac Młodzieży danych, o których mowa we wniosku wyłącznie w związku z rekrutacją oraz w zakresie i w celu zapewnienia kandydatowi bezpieczeństwa i prawidłowej opieki,
  8. oświadczenie o prawdziwości i zgodności ze stanem rzeczywistym danych zawartych we wniosku.
 3. Pałac Młodzieży – placówka wychowania pozaszkolnego, której organem prowadzącym jest Miasto Katowice, działająca na podstawie statutu.
 4. Dyrektor – osoba kierująca i zarządzająca Pałacem Młodzieży.
 5. Kandydat – pełnoletni/ niepełnoletni kandydat.
 6. Rodzic – oznacza również opiekuna prawnego niepełnoletniego kandydata.
 7. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej – osoba powołana przez Dyrektora do kierowania pracami Komisji Rekrutacyjnej.

II. PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW I PRZYJĘCIA NA ZAJĘCIA W PAŁACU MŁODZIEŻY

 1. Rekrutacja na zajęcia prowadzona jest zgodnie z ustawą prawo oświatowe według ustalonego corocznie harmonogramu rekrutacji. W przypadku posiadania wolnych miejsc rekrutacja może być prowadzona w trakcie trwania roku szkolnego, jednakże nie później niż do 31 marca danego roku szkolnego.
 2. Wniosek składa się na konkretne zajęcia szczegółowo opisane na stronie internetowej Pałacu Młodzieży.
 3. Rodzic/pełnoletni kandydat, przed wypełnieniem wniosku składa oświadczenie, że zapoznał się z przepisami niniejszego regulaminu i je w całości akceptuje.
 4. Możliwości złożenia wniosku:

a) wniosek wydrukowany, pod którym rodzic/pełnoletni kandydat składa podpis, a następnie:

 1. wysyła tradycyjną pocztą lub kurierem na adres „Pałac Młodzieży – rekrutacja, ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice”;
 2. składa w puncie rekrutacyjnym w budynku Pałacu Młodzieży.

W przypadku złożenia wniosku wydrukowanego należy złożyć podpisy zarówno pod wnioskiem, jak i oświadczeniami, które wygenerują się na wydruku (jeśli takie wystąpią).

b) wniosek elektroniczny (ePUAP)– wniosek jest generowany jako plik PDF z systemu rekrutacji (nie wymaga drukowania, ręcznego podpisywania oraz skanowana) i jest przesyłany jako załącznik do pisma wysłanego do Pałacu Młodzieży poprzez platformę ePUAP zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie internetowej Pałacu Młodzieży.

c) wniosek podpisany elektronicznie – wniosek jest generowany jako plik PDF z systemu rekrutacji (nie wymaga drukowania, ręcznego podpisywania oraz skanowana), a następnie podpisany podpisem elektronicznym przy wykorzystaniu powszechnie dostępnych aplikacji i przesłany jako załącznik na adres poczty elektronicznej rekrutacja@pm.katowice.pl.

W przypadku wniosku elektronicznego (ePUAP) lub podpisanego elektronicznie uznaje się, że podpis elektroniczny dotyczy zarówno wniosku, jak i wszystkich oświadczeń (jeśli takie wystąpią).

 1. Po założeniu konta w systemie, system elektronicznego naboru wysyła wiadomość e-mail z linkiem weryfikacyjnym na podany we wniosku adres poczty elektronicznej, który należy potwierdzić celem zakończenia pierwszego etapu procedury rejestracyjnej. Wniosek zmienia wtedy status z „NIEZWERYFIKOWANY E-MAIL” na „NOWY”. Brak potwierdzenia linku weryfikacyjnego w czasie do 24 godzin od daty wprowadzenia danych jest jednoznaczny z nieprawidłowym przeprowadzeniem procesu rejestracyjnego, co w konsekwencji skutkuje usunięciem wniosku z systemu elektronicznego naboru.
 2. Wydrukowany formularz wniosku z podpisem rodzica/pełnoletniego kandydata lub wniosek przesłany elektronicznie należy złożyć w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji jedną z metod wymienionych w punkcie II.4. Po złożeniu wniosku w Pałacu Młodzieży  oraz po zweryfikowaniu danych, wniosek otrzymuje status: „ZAKWALIFIKOWANY” (zakwalifikowany do systemu elektronicznego naboru). Niezłożenie wniosku w w/w terminie skutkuje automatycznym nadaniem statusu „NIEZAKWALIFIKOWANY”. Taki wniosek nie jest dalej rozpatrywany.
 3. Rodzic/pełnoletni kandydat po wprowadzaniu numeru PESEL kandydata i unikalnego hasła zabezpieczającego może na bieżąco śledzić pozycję kandydata na liście oczekujących. W przypadku utraty (zapomnienia) hasła, system elektronicznego naboru umożliwia odzyskanie hasła po wprowadzeniu numeru PESEL kandydata oraz podaniu adresu e-mail, na który zostanie przesłany link umożliwiający ponowne wygenerowanie hasła i zalogowanie się do systemu.
 4. Po udanej rejestracji (po potwierdzeniu adresu e-mail), system naboru automatycznie dokonuje przyporządkowania wniosku do zajęć w Pałacu Młodzieży, który otrzymuje status „ZAREJESTROWANY”.
 5. Dyrektor lub upoważniony pracownik po przyjęciu kandydata na zajęcia dokonuje zmiany w systemie naboru elektronicznego statusu wniosku z „ZAREJESTROWANY” na „PRZYJĘTY”. W przypadku nie przyjęcia kandydata do danej grupy status kandydata zostanie zmieniony na „NIE PRZYJĘTY”.
 6. W przypadku wybrania we wniosku kilku grup o tej samej nazwie (z wyłączeniem kolejnego numeru grupy – identyczny program nauczania) Kandydat zostaje przyjęty wyłącznie do jednej grupy – do tej w której posiada najwyższą pozycję rankingową.
 7. W przypadku, jeśli liczba Kandydatów przyjętych do grupy (zarówno po rekrutacji głównej, jak i uzupełniającej) jest mniejsza od ilości wychowanków w grupie przewidzianej w statucie placówki Dyrektor zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia tej grupy – w takiej sytuacji status kandydata w danej grupie zostanie zmieniony na „SKREŚLONY”, a grupa zostanie usunięta z oferty placówki.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprawy sporne dotyczące funkcjonowania systemu zapisu elektronicznego będą rozstrzygane przez Dyrektora zgodnie z Ustawą Prawo Oświatowe.
 2. Dyrektor Pałacu Młodzieży przyjmuje kandydatów na podstawie:
 • wyników przeprowadzonego badania uzdolnień kierunkowych na wybrane rodzaje zajęć,
 • pozycji wynikającej z listy zakwalifikowanych, w miarę posiadanych miejsc.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 t.j. z późniejszymi zmianami)
 2. Zmiany do Regulaminu będą każdorazowo ogłaszane w sposób zwyczajowo przyjęty w Pałacu Młodzieży na stronie internetowej.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 8 maja 2023 roku.

KLAUZULA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego z siedzibą w Katowicach (40-066) przy ul. Mikołowskiej 26,
 • Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem iod@pm.katowice.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt a i c RODO,
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie: Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 • Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca okresu, w którym kandydat będzie uczęszczał na zajęcia a w przypadku nieprzyjętych kandydatów przez okres 1 roku,
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (dotyczy wyłącznie danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – pola nieobowiązkowe wniosku rekrutacyjnego), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym (dotyczy pól obowiązkowych wniosku rekrutacyjnego). Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w rekrutacji na zajęcia.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu zapisów elektronicznych do Pałacu Młodzieży w Katowicach

KRYTERIA NABORU DO PAŁACU MŁODZIEŻY

 Lp. Kryteria przyjęć Wartość punktowa
1 Kandydat zamieszkuje na terenie miasta Katowice 1100
2 Wielodzietność rodziny kandydata – 3 dzieci i więcej 130
3 Niepełnosprawność kandydata 130
4 Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 130
5 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 130
6 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 130
7 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 130
8 Objecie kandydata piecza zastępczą 130
9 Kandydat, którego co najmniej jeden z rodziców jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, którego zeznanie roczne za ostatni rok podatkowy zostało złożone w Urzędzie Skarbowym w Katowicach 64
10  Laureaci lub finaliści konkursów, olimpiad, zawodów sportowych o zasięgu, co najmniej wojewódzkim 32
11 Laureaci konkursów organizowanych przez placówkę, do której rodzice kandydata lub kandydat składają wniosek 16
12 Rodzeństwo kandydata było lub jest uczestnikiem zajęć pracy pozaszkolnej, do której złożono wniosek 8
13 Kandydaci, którzy do końca roku szkolnego poprzedzającego rok na który prowadzona jest rekrutacja uczestniczyli w zajęciach rozwijających zainteresowania lub rozwijających uzdolnienia uczniów w placówkach innych niż placówki pracy pozaszkolnej prowadzone przez miasto Katowice 4

DOKUMENTY POTWIERDZAJACE SPEŁNIENIE POWYŻSZYCH KRYTERIÓW JAKIE SĄ WYMAGANE PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI REKRUTACYJNEJ:

 1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 2. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
 4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Powyższe dokumenty należy dostarczyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.

W przypadku laureatów lub finalistów konkursów, olimpiad, zawodów sportowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub laureatów konkursów organizowanych przez placówkę, do której rodzice kandydata lub kandydat składają wniosek należy złożyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata kopię dyplomu.

Składając wniosek rekrutacyjny należy złożyć podpisy pod odpowiednimi oświadczeniami związanymi z kryteriami naboru (z poniższej listy):

 1. oświadczenie rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata o miejscu zamieszkania.
 2. oświadczenie rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata o wielodzietności rodziny kandydata.
 3. oświadczenie co najmniej jednego z rodziców, że jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, którego zeznanie roczne za ostatni rok podatkowy zostało złożone w urzędzie skarbowym w Katowicach.
 4. oświadczenie rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata o udziale rodzeństwa w zajęciach oferowanych przez placówkę.
 5. oświadczenie rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata o uczestnictwie w odpłatnych zajęciach, oferowanych przez placówki inne niż placówki pracy pozaszkolnej, dla których organem jest miasto Katowice.

Uwaga:

W przypadku braku podpisów potwierdzających spełnianie kryteriów (dotyczy oświadczeń w przypadku składania wniosków wydrukowanych) komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

W przypadku nie przedstawienia wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.