KLAUZULA INFORMACYJNA

Inspektor Ochrony Danych
Patrycja Kaczmarczyk
Centrum Usług Wspólnych w Katowicach
40-040 Katowice, ul. Wita Stwosza 7, tel. 0-32 60-61-328

Klauzula informacyjna – ogólna

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pałac Młodzieży w Katowicach, z siedzibą ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice.

2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem:    iod@pm.katowice.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu na podst. art.6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem danych osobowych finalistów i laureatów konkursu (imię, nazwisko i nazwa szkoły), które zostaną upublicznione na stronie internetowej organizatora konkursu.

5. Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku liczonego od zakończenia konkursu.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w konkursie.
10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Klauzula informacyjna – monitoring

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 informuję, że:

  1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach prowadzi monitoring wizyjny obejmujący: teren zewnętrzny wokół placówki; korytarze, klatki schodowe i hole; salę teatralną z foyer i zapleczem technicznym; halę basenową.
  2. Administratorem systemu monitoringu jest Dyrektor Pałacu Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego z siedzibą w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 26, tel.: 32-251-85-93, mail: sekretariat@pm.katowice.pl
  3. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem iod@pm.katowice.pl
  4. Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym na podstawie art. 108a ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) oraz art. 222 ustawy Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040).
  5. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.
  6. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 30 dni.
  7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
  8. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.