„TAJEMNICE PRZYRODY” – Wojewódzki Konkurs dla V-VII klasy

REGULAMIN 

Serdecznie zapraszamy uczniów klas V-VII szkół podstawowych do wzięcia udziału w wojewódzkim konkursie
pt. „TAJEMNICE PRZYRODY”.
Konkurs składa się z trzech etapów:
• I etap (eliminacje, pisemne) – zadania zamknięte
• II etap (półfinał, pisemny) – zadania otwarte
• III etap (finał, ustny) – pytania problemowe
I Etap odbędzie się w dniu 15 listopada 2023 roku w Pałacu Młodzieży w Katowicach. Początek – godzina 9:00
(w przypadku dużej ilości zgłoszeń godzina może ulec zmianie, o czym szkoły będą informowane).
Powiadomienia o rezultacie I etapu (eliminacji) otrzymają tylko te szkoły, których uczniowie przejdą
do II etapu. Do II etapu (półfinału) przechodzi 30 osób, które uzyskają największą ilość punktów w I etapie.
Do finału przechodzi 10 osób, które uzyskają największą ilość punktów w półfinale.
Etapy II i III odbędą się w dniu 13 grudnia 2023 roku w Pałacu Młodzieży w Katowicach – początek – godz. 9:00.
Nagrodami rzeczowymi uhonorujemy piątkę finalistów, pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy a nauczyciele
finalistów otrzymają listy gratulacyjne.

Prosimy zgłaszać uczniów do konkursu w nieprzekraczalnym terminie do 27 października 2023 roku (poprzez
formularz: https://forms.office.com/e/U9NSdEqeU6
W konkursie obowiązuje materiał z biologii z zakresu:
1. Składniki chemiczne organizmów.
2. Budowa komórki.
3. Tkanki roślinne i zwierzęce.
4. Sposoby odżywianie się organizmów.
5. Klasyfikacja organizmów.
6. Przegląd świata żywego (wirusy, bakterie, protisty, grzyby, rośliny, zwierzęta).
Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) z dnia 27
kwietnia 2016r. informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pałac Młodzieży w Katowicach, z siedzibą
ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice.
2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem iod@pm.katowice.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu pt. „Wojewódzkiego Konkursu
dla klas V-VII szkół podstawowych „Tajemnice Przyrody”” na podst. art. 6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia.
4. Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem danych osobowych
finalistów i laureatów konkursu (imię, nazwisko i nazwa szkoły), które zostaną upublicznione na stronie
internetowej organizatora konkursu.
5. Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku liczonego od zakończenia konkursu.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie
dotyczących Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości udziału w konkursie.
10. Pana/Pani dane NIE będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania