REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU – „W ŚWIECIE ROŚLIN I ZWIERZ”

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 „W ŚWIECIE ROŚLIN I ZWIERZĄT”

 

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w wojewódzkim konkursie pt. „W świecie roślin i zwierząt”

Konkurs składa się z trzech etapów:

 • I etapu (eliminacje, pisemne) – zadania zamknięte
 • II etapu (półfinał, pisemny) – zadania otwarte
 • III etapu (finał, ustny) – pytania problemowe

Etap I odbędzie się w dniu 8 marca 2023 roku w Pałacu Młodzieży w Katowicach. Początek – godz. 9.00 (w przypadku dużej ilości zgłoszeń godzina może ulec zmianie, o czym szkoły będą informowane). Powiadomienia o rezultacie I etapu (eliminacji) otrzymają tylko te szkoły, których uczniowie przejdą do II etapu. Do II etapu (półfinału) przechodzi 30 osób, które uzyskają największą ilość punktów w I etapie. Do finału przechodzi 10 osób, które uzyskają największą ilość punktów w półfinale.

Etapy II i III odbędą się w dniu 19 kwietnia 2023 roku w Pałacu Młodzieży w Katowicach – początek – godz. 9.00.

Nagrodami rzeczowymi uhonorujemy piątkę finalistów, pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy a nauczyciele finalistów otrzymają listy gratulacyjne.

Prosimy zgłaszać uczniów do konkursu w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2023roku. (wg wzoru na drugiej stronie) mailowo na adres: elzbieta.lempart@pm.katowice.pl

W konkursie obowiązuje materiał z biologii i ekologii z zakresu:

 1. Komórka, jako podstawowa jednostka życia: związki chemiczne, organelle komórkowe, podziały komórek.
 2. Przemiany metaboliczne związków.
 3. Tkanki roślinne i zwierzęce.
 4. Fizjologia oraz ekologia roślin, :
  • fotosynteza – przebieg i znaczenie,
  • odżywianie mineralne roślin,
  • transport substancji u roślin,
  • wzrost, rozwój i rozmnażanie roślin, wymagania ekologiczne roślin,
  • hormony roślinne i reakcje roślin,
 5. Fizjologia oraz ekologia zwierząt i człowieka, in.:
  • układ krwionośny,
  • układ oddechowy,
  • układ nerwowy i narządy zmysłów,
  • układ pokarmowy i trawienie,
  • hormony i witaminy,
  • wymagania ekologiczne zwierząt i człowieka.
 1. Działalność człowieka a przyroda.

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pałac Młodzieży w Katowicach, z siedzibą ul. Mikołowska 26, 40-066
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem iod@pm.katowice.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu „W świecie roślin i zwierząt” na podst. art. 6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem danych osobowych finalistów i laureatów konkursu (imię, nazwisko i nazwa szkoły), które zostaną upublicznione na stronie internetowej organizatora
 5. Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku liczonego od zakończenia konkursu.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w
 10. Pana/Pani dane NIE będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

DO WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU

 „W ŚWIECIE ROŚLIN I ZWIERZĄT”

 

Prosimy przesłać do dnia 10 lutego 2023r. Na adres elzbieta.lempart@pm.katowice.pl

Nazwa szkoły, adres, nr telefonu, adres e-mail:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Imiona i nazwiska uczniów zgłaszanych do konkursu (max 10):

1.  …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….

2. …………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..

3.  ……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………..

4. …………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….

5.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….

6.  …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….

7.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….

8. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….

9. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….

10. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego: …………………………………………………………………………………………..….

E-mail nauczyciela: ………………………………………………………………………………………………………………….………………..