PALETA WYOBRAŹNI 2024

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI

„PALETA WYOBRAŹNI 2024”

REGULAMIN KONKURSU

ORGANIZATORZY:
Pałac Młodzieży im. A. Kamińskiego w Katowicach
Rada Rodziców przy Pałacu Młodzieży w Katowicach
CELE KONKURSU:
Umożliwienie dzieciom zaprezentowania ich niepowtarzalnego świata wyobraźni w dowolnej technice plastycznej; Inspirowanie do twórczych działań w dziedzinie sztuk plastycznych; Promowanie twórczej aktywności dzieci, rozwijanie ich wyobraźni, pomysłowości i abstrakcyjnego myślenia; Konfrontacja dokonań młodych twórców
TEMATYKA PRAC:
dowolna
UCZESTNICY:
Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 4 do 13 lat.
UWAGA: Uczestnik może zostać zgłoszony do konkursu tylko i wyłącznie poprzez szkołę, dom kultury lub inną placówkę edukacyjną. Zgłoszenia indywidualne nie będą przyjmowane. Jeden nauczyciel z jednej placówki może przysłać maksymalnie 15 prac.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice płaskiej (malarstwo, rysunek, techniki mieszane, grafika) z wyłączeniem grafiki komputerowej i malarstwa na szkle i blejtramach
2. prace z użyciem kasz i materiałów nietrwałych nie będą przyjmowane
3. prace zbiorowe nie będą przyjmowane
4. wymiary prac – górna granica 50 x 70 cm. Prace przekraczające ten wymiar będą uznane jako nieregulaminowe i nie będą brane pod uwagę w ocenie konkursowej
5. prosimy o przesłanie prac nieoprawionych, płasko zapakowanych – nie w rolkach
6. każda placówka powinna obowiązkowo dołączyć listę zbiorczą uczestników konkursu z podaniem ilości prac wraz z adresem instytucji i adresem e-mail (przesyłki bez załączonej listy nie będą dopuszczone do oceny przez jury)
KRYTERIA OCENY PRAC:
Twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu, ogólna estetyka i samodzielność wykonania prac. Wybrane prace o najwyższej jakości artystycznej zostaną włączone do Kolekcji Sztuki Dziecka tworzonej przez Pałac Młodzieży w Katowicach.
Każda praca powinna być czytelnie opisana pismem drukowanym:
IMIĘ I NAZWISKO autora pracy
WIEK AUTORA
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA (opiekuna artystycznego)
ADRES PLACÓWKI (adres z kodem, telefon, e-mail)
TERMIN NADSYŁANIA PRAC:
14 czerwca 2024 roku (data stempla pocztowego – prace wysłane po tym terminie nie wezmą udziału w konkursie)
na adres: PAŁAC MŁODZIEŻY
UL. MIKOŁOWSKA 26
40-066 KATOWICE
z dopiskiem „PALETA WYOBRAŹNI”
O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. Protokół jury będzie zamieszczony również na stronie internetowej Pałacu Młodzieży: www.pm.katowice.pl do 31 sierpnia 2024 roku.
Uroczyste podsumowanie konkursu planowane jest na październik 2024 roku.
NAGRODY:
Nagrody i wyróżnienia oraz katalog prac nagrodzonych i wyróżnionych przyznaje organizator oraz
sponsorzy.
Koordynator konkursu: Katarzyna Markiewicz-Jarocka
e-mail: katarzyna.markiewicz@pm.katowice.pl
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

UWAGI KOŃCOWE:
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu do celo w związanych z organizacją i promocją Konkursu oraz Kolekcji Sztuki Dziecka na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (wykorzystanie przez Organizatora wizerunku uczestnika oraz opublikowanie imienia, nazwiska oraz informacji o otrzymanej nagrodzie/wyro z nieniu na stronach internetowych Organizatora, w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w mediach społecznościowych i innych środkach masowego przekazu). Nie zbieramy kart z indywidualnymi zgodami. Każda placówka zbiera je we własnym zakresie i zgodnie z własnymi regulaminami. Prosimy więc o przysyłanie prac tylko tych uczestników, którzy na powyższe wyrażają zgodę.
2. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność Pałacu Młodzieży w Katowicach, mogą być przekazywane na akcje charytatywne oraz przekazywane innym placówkom w celach ekspozycyjnych a zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem wszelkich praw autorskich na rzecz Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Decyzja jury jest ostateczna.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu i ich nauczycieli jest Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego z siedzibą w Katowicach (40-066) przy ul. Mikołowskiej 26;
2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem: iod@pm.katowice.pl
3. Dane osobowe uczestników konkursu i ich nauczycieli przetwarzane będą w celu realizacji niniejszego konkursu na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO;
4. Udostępnione nam dane osobowe NIE będą przekazywane innym podmiotom
5. Pozyskane dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Dane osobowe uczestników konkursu i ich nauczycieli będą przechowywane przez okres jednego roku od czasu rozstrzygnięcia konkursu;
7. Każdy uczestnik konkursu i jego nauczyciel posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym warunkującym udział w konkursie. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w konkursie