Byki i byczki – czyli językowe potyczki

REGULAMIN KONKURSU

„Byki i byczki – czyli językowe potyczki”

Organizator:

Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach w Katowicach,

Dział Komunikacji Społecznej.

Cele konkursu

1. Propagowanie kultury języka polskiego wśród dzieci.

2. Budzenie i rozwijanie zainteresowań polonistycznych uczniów szkół podstawowych (klasy VII i VIII).

3. Umożliwienie zdolnym uczniom zaprezentowania swej wiedzy i umiejętności poza macierzystą szkołą.

Forma konkursu:

Konkurs jest dwuetapowy.

Etap I – dyktando + test językowy.

Etap II – gry i zabawy językowe (rywalizacja drużynowa).

Do etapu drugiego zakwalifikują się najlepsze drużyny, które popełnią najmniej błędów w dyktandzie i w teście językowym. Wynik drużyny to suma punktów zdobytych przez jej dwóch członków. Wyniki pierwszego etapu zostaną ogłoszone 24 marca 2023 r. na stronie internetowej Biblioteki Pałacu Młodzieży http://pm.katowice.pl/biblioteka/byki oraz na facebookowym profilu Biblioteki PM.

Tematyka, program merytoryczny i wymagania konkursowe:

Etap I:

· dyktando:

– znajomość reguł pisowni i interpunkcji polskiej;

· test językowy:

– wiedza i umiejętności z zakresu nauki o języku, przede wszystkim z takich działów, jak: słownictwo, frazeologia, przysłowia, wyrazy bliskoznaczne, antonimy, odmiana wyrazów przez przypadki, rodzina wyrazów, części mowy.

Etap II:

· gry, kalambury i zabawy językowe.

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych województwa śląskiego.

2. W konkursie bierze udział tylko jeden zespół dwuosobowy reprezentujący szkołę (wybór uczestników konkursu oraz formę, w jakiej zostaną oni wyłonieni, pozostawia się nauczycielom polonistom).

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez organizatorów drogą e-mailową bądź telefoniczną.

4. Nauczyciel zgłaszając uczestników (poprzez formularz internetowy) do konkursu akceptuje niniejszy regulamin oraz zaświadcza, że:

a) posiada zgodę opiekunów prawnych uczestników konkursu na przetwarzanie danych podanych w niniejszym formularzu celem publicznego udostępniania informacji o osiągnięciach uczestników w ramach promocji działań Pałacu Młodzieży;

b) posiada zgodę opiekunów prawnych uczestników konkursu na publikację wizerunku w celach promujących działania Pałacu Młodzieży.

Termin konkursu:

1. Pierwszy etap konkursu odbędzie się 16 marca 2023 r. o godzinie 10.00 w sali teatralnej Pałacu Młodzieży w Katowicach (ul. Mikołowska 26).

2. Etap drugi 31 marca 2023 r. o godz. 10.00 w sali koncertowej (sala 303) Pałacu Młodzieży w Katowicach (ul. Mikołowska 26, III piętro).

Termin składania zgłoszeń:

Zgłoszenia TYLKO poprzez formularz internetowy dostępny na stronie Biblioteki Pałacu Młodzieży: http://pm.katowice.pl/biblioteka/byki , na stronie głównej Pałacu Młodzieży w Katowicach http://pm.katowice.pl/ oraz na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach w zakładce „Konkursy, olimpiady, turnieje” przyjmujemy do 15 marca 2023 r.

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pałac Młodzieży w Katowicach, z siedzibą ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice. 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem iod@pm.katowice.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu pt. „Byki i byczki – czyli językowe potyczki” na podst. art. 6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia.

4. Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem danych osobowych finalistów i laureatów konkursu (imię, nazwisko i nazwa szkoły), które zostaną upublicznione na stronie internetowej organizatora konkursu.

5. Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku liczonego od zakończenia konkursu.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w konkursie.

10. Pana/Pani dane NIE będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


KARTA  ZGŁOSZENIA


Wszelkie informacje udzielamy w Dziale Komunikacji Społecznej

Pałacu Młodzieży w Katowicach, ul. Mikołowska 26, I piętro, sala 109, 111, 118, e-mailowo: barbara.sowa@pm.katowice.pl

telefon:  503-595-475