Zgoda na przetwarzanie i publikację danych

Zgłoszenia – Zasady Ogólne

 1. Zgłoszenie i udział w Konkursie jest dobrowolne.
 2. Zgłoszenie będzie możliwe tylko poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, do którego odnośnik będzie widoczny w zakładce Nasze Konkursy
 3. Przesłanie zgłoszenia i udział w danym Konkursie oznaczają, że rodzic lub opiekun prawny Uczestnika bądź pełnoletni Uczestnik zapoznał się z jego Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia oraz akceptuje opisane zasady Konkursu.
 4. Biorąc udział w Konkursie rodzic Uczestnika/opiekun prawny Uczestnika/pełnoletni Uczestnik potwierdza, że spełnia on wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie, oraz wyraża niezbędne ku temu zgody, w szczególności zgody wskazane poniżej.

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu 

 • Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu organizowanego przez Pałacu Młodzieży w Katowicach oraz akceptuję jego warunki.

Wyrażam zgodę…

Wymagane zgody rodzica Uczestnika/opiekuna prawnego Uczestnika/ pełnoletniego Uczestnika:

 • Wyrażam zgodę na udział w konkursie organizowanym przez PAŁAC MŁODZIEŻY  w Katowicach.
 •  Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu.
 • Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska uczestnika we wszelkich ogłoszeniach,  zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach.
 • Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkań, uroczystości, wycieczek i innych zbiorowych zgromadzeń mogą zostać umieszczone na stronie internetowej oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach.
 • Wyrażam zgodę na wykorzystanie  dostarczonej pracy konkursowej (praca pisemna Fizyka a Ekologia, streszczenie pracy, plakat Fizyka a Ekologia, Model Naukowy i Opis modelu naukowego) przez Organizatora oraz jej publikację i rozpowszechnianie jej fragmentów.
 • Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.
KLAUZULA INFORMACYJNA do Konkursu "Fizyka a Ekologia"
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pałac Młodzieży w Katowicach, z siedzibą ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice
2. kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem iod@pm.katowice.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu fizycznego na podst. art.6 ust.1a rozporządzenia
4. Pani/Pana dane osobowe będą publiczne (imiona, nazwiska i nazwa szkoły nagrodzonych uczniów i nauczycieli)
5. Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
* Z wyjątkiem danych dotyczących osób, które w styczniu 2019 spełnią wszystkie warunki i zakwalifikują się na Międzynarodową Konferencję Młodych Naukowców ICYS 2019 w Malezji. Organizatorzy ICYS 2019 wymagają podania następujących danych: imiona i nazwisko, obywatelstwo, płeć, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, numer telefonu rodzica/opiekuna, szkoła i adres, dane paszportu (seria i numer, data wydania i ważności, organ wydający dokument).
6. dane osobowe laureatów, wyróżnionych i nagrodzonych nauczycieli (imię, nazwisko, szkoła) zostaną udostępnione sponsorowi nagród tj. WFOŚiGW w Katowicach i mogą zostać udostępnione podmiotom/osobom uprawnionym do przeprowadzenia w Funduszu czynności kontrolnych i audytowych
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonego od zakończenia konkursu
8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
9. ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
10. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału w konkursie
11. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
KLAUZULA INFORMACYJNA do Wojewódzkiego Drużynowego Turnieju z Fizyki o Puchar Dyrektora Pałacu Młodzieży
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pałac Młodzieży w Katowicach, z siedzibą ul. Mikołowska 26, 40-066
Katowice.
2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem iod@pm.katowice.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu fizycznego na podst. art.6 ust.1 a rozporządzenia
4. Pani/Pana dane osobowe będą publiczne (imiona, nazwiska i nazwa szkoły nagrodzonych uczniów i nauczycieli)
5. Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
* Z wyjątkiem danych dotyczących osób, które w styczniu 2019 spełnią wszystkie warunki i zakwalifikują się na
Międzynarodową Konferencję Młodych Naukowców ICYS 2019 w Malezji. Organizatorzy ICYS 2019 wymagają podania
następujących danych: imiona i nazwisko, obywatelstwo, płeć, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer
telefonu, numer telefonu rodzica/opiekuna, szkoła i adres, dane paszportu (seria i numer, data wydania i ważności, organ
wydający dokument).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku liczonego od zakończenia konkursu
7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
8. ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pana/Pani
danych osobowych narusza przepisy ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
udziału w konkursie
10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.