STATUT


STATUT

Międzyszkolnego Klubu Sportowego  „Pałac Młodzieży”

w Katowicach

Rozdział I

Nazwa , siedziba, teren działania, charakter prawny

§ 1

1. Stowarzyszenie kultury fizycznej, zwane dalej klubem, nosi nazwę Międzyszkolny Klub Sportowy „Pałac Młodzieży” w Katowicach ( w skrócie MKS „Pałac Młodzieży” Katowice).

2. Międzyszkolny Klub Sportowy „Pałac Młodzieży” w Katowicach jest samorządnym stowarzyszeniem sportowo – wychowawczym Uczniów, Nauczycieli, Rodziców i innych osób działających dla dobra sportu dzieci i młodzieży. Rozwija zainteresowania sportowe wśród dzieci i młodzieży. Prowadzi szkolenie sportowe utalentowanej młodzieży.

Międzyszkolny Klub Sportowy „Pałac Młodzieży” w Katowicach realizuje zadania sportowe i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, oraz podejmuje działania wynikające z wizji działalności sportowej Pałacu Młodzieży w Katowicach a także polityki sportowej władz miasta, regionu, Szkolnego Związku Sportowego i Ministerstwa Sportu i Turystyki

§ 2

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą klubu miasto Katowice.

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. Czas trwania Klubu jest nieograniczony.

§ 4

Klub działa na podstawie przepisów Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, Ustawy o Sporcie oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 5

Klub jest członkiem zwyczajnym Szkolnego Związku Sportowego

§ 6

Klub może być członkiem okręgowych i krajowych a za ich pośrednictwem międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 7

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw oraz odznak organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 8

Celem działania Klubu jest:

1. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

2. Kształtowanie wychowawczej roli sportu.

3. Prowadzenie szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach sportowych działających w Klubie.

4. Zapewnienie członkom Klubu właściwych warunków do uprawiania sportu i szkolenia młodzieży utalentowanej sportowo w celu osiągania znaczących wyników.

5. Prowadzenie działalności rekreacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

6. Ochrona i promocja zdrowia.

7. Stymulowanie do zdrowego rozwoju dzieci i młodzieży.

8. Prowadzenie zajęć z osobami niepełnosprawnymi.

9. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

10. Propagowanie turystyki i krajoznawstwa podczas zawodów i zgrupowań szkoleniowych.

11. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

12. Realizowanie zadań określonych uchwałami władz Klubu

13. Realizowanie uchwał Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego z tytułu członkostwa zwyczajnego w tym Związku

§ 9

Klub realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie zajęć szkoleniowych doskonalących umiejętności sportowe w sekcjach poszczególnych dyscyplin sportowych w oparciu o obowiązujące przepisy.

2. Zapewnienie opieki i możliwości rozwoju umiejętności sportowych podczas regularnych treningów w grupach rówieśniczych.

3. Organizowanie zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych.

4. Udział w zawodach organizowanych przez Polskie i Okręgowe Związki Sportowe.

5. Rozwijanie zdrowej rywalizacji sportowej zgodnie z zasadą fair play.

6. Organizowanie obozów szkoleniowych i wypoczynkowych.

7. Realizowanie zadań statutowych we współdziałaniu z władzami samorządowymi i państwowymi oraz stowarzyszeniami i związkami sportowymi w kraju i zagranicą.

8. Współdziałanie z innymi instytucjami w organizowaniu szkoleń dla kadry trenersko-instruktorskiej.

9. Aktywizowanie osób dorosłych do działań na rzecz Klubu oraz integrowanie społeczności lokalnej.

10. Współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne

§ 11

Członkowie Klubu dzielą się na:

1. zwyczajnych

2. wspierających

3. honorowych

§ 12

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą należeć do Klubu i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu Klubu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

3. Małoletni poniżej 16 lat, mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Klubu bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu. Jeżeli jednak Klub zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być wybierani do władz Klubu.

§ 13

Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla rozwoju sportu w Polsce. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu.

§ 14

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne, zainteresowane działalnością Klubu i przyjęte przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 15

Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo:

1. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu

2. wybierać i być wybierani do Władz Klubu

3. uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych i innych formach działalności Klubu oraz korzystać z urządzeń i sprzętu sportowego Klubu na zasadach określonych we właściwych regulaminach

4. zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących działalności Klubu i domagać się ich rozpatrzenia

5. nosić odznakę i występować w barwach Klubu

§ 16

Członkowie wspierający mają prawo:

1. do korzystania z obiektów urządzeń i sprzętu Klubu na zasadach określonych przez Zarząd

2. zgłaszać postulaty w sprawach dotyczących działalności Klubu

§ 17

Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych

§ 18

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1. stosować się do przepisów obowiązujących w sporcie polskim oraz przestrzegać postanowień statutu, regulaminów, uchwał oraz zarządzeń władz Klubu

2. czynnie uczestniczyć w życiu sportowych Klubu

3. systematycznie opłacać składki członkowskie – zwolnieni z opłacenia składki członkowskiej są czynnie działający trenerzy i działacze

4. godnie reprezentować barwy Klubu

5. przestrzegać zasady fair – play w sporcie

§ 19

Członkostwo w Klubie ustaje w przypadku:

1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu

2. skreślenia uchwałą Zarządu z listy członków

a) z powodu umyślnego naruszania postanowień statutu

b) z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej, co najmniej przez 6 miesięcy

c) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 12 miesięcy

d) działania na szkodę Klubu

e) skazania prawomocnym wyrokiem sądu

f) z powodu śmierci

g) innych przyczyn uchwałą Zarządu przyjętą jednomyślnie

3. rozwiązania się Klubu

4. skreślonemu członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się na piśmie od Uchwały Zarządu w ciągu 1 miesiąca

Rozdział IV

Władze Klubu

§ 20

1. Władzami Klubu są:

a) Walne Zebranie Klubu

b) Zarząd

c) Komisja Rewizyjna

2. Kadencja władz Klubu trwa 4 lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym.

Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów.

§ 21

1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być

a) Sprawozdawczo – wyborcze odbywające się raz na cztery lata

b) Sprawozdawcze – odbywające się corocznie

c) Nadzwyczajne – zwoływane

d) z własnej inicjatywy Zarządu,

e) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

f) na wniosek co najmniej 1/3 ogółu członków Klubu

2. Jeżeli ilość członków klubu przekracza liczbę 50 to Walne Zebranie Członków Klubu przekształca się w Walne Zgromadzenie Delegatów Klubu.

3. Każda sekcja otrzymuje 4 mandaty a po jednym dodatkowym mandacie za wyniki sportowe otrzymują trzy sekcje, które w cyklu olimpijskim zgromadziły największa ilość punktów według klucza opracowanego przez Zarząd Stowarzyszenia.

4. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach obrad wszystkich członków lub delegatów listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny, potwierdzony sposób, co najmniej na trzydzieści dni przed terminem rozpoczęcia Zebrania.

§ 22

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

a) Uchwalanie generalnych kierunków działania Klubu na okres najbliższej kadencji

b) Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej

c) Udzielenie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu

d) Wybór i odwołanie Prezesa Klubu

e) Wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej

f) Ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich

g) Nadawanie i pozbywanie godności tytułu członka honorowego

h) Uchwalanie statutu Klubu oraz jego zmian

i) Rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu

j) Uchwalanie regulaminów pracy Zarządu i Komisji rewizyjnej Klubu

k) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Klubu

2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu

3. W Walnym Zebranie Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd

§ 23

1. Zarząd Klubu składa się z 5 – 7 członków w tym Prezesa wybieranego przez Walne Zebranie, którzy spośród siebie wybierają Wiceprezesa i Sekretarza, którzy stanowią Prezydium Zarządu Klubu i pozostałych członków Zarządu.

2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na trzy miesiące

3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność, co najmniej ½ liczby członków Zarządu. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Wiceprezesem.

§ 24

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu a w szczególności:

1. Kierowanie bieżącą pracą klubu

2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu

3. Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych

4. Przyjmowanie i skreślanie członków

5. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami

6. Składanie sprawozdań z działalności Klubu

7. Zwoływanie Walnego Zebrania Klubu

8. Uchwalanie regulaminów

9. Członkowie Zarządu Klubu z tytułu pełnienia funkcji mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych

kosztów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 25

1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o zawieszeniu.

3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

§ 26

1. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.

2. Członkowie organu kontroli i nadzoru nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

3. Członkowie organu kontroli i nadzoru nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.

4. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu

5. Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i pozostałych członków.

6. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu

7. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

a) Przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu

b) Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia

c) Składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi

d) Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu

e) Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu

8. Członkowie Komisji Rewizyjnej z tytułu pełnienia funkcji mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 27

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków klubu

2. Uchwałę o zawieszeniu lub odwołaniu w czynnościach członka Komisji Rewizyjnej

podejmuje Walne Zebranie Klubu zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. Zawieszony lub odwołany członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego

Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały.

4. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna

§ 28

1. W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej organom tym przysługuje prawo kooptacji nowych osób wyłącznie spośród tych , którzy w wyborach do Zarządu i Komisji Rewizyjnej uzyskali kolejno najwyższą ilość głosów.

2. Liczba członków pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ilości członków pochodzących z wyboru.

Rozdział V

Wyróżnienia i kary

§ 29

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody

2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu

§ 30

1. Klub ma prawo nakładania kar na:

a) członków Zarządu Klubu,

b) zawodników,

c) trenerów i instruktorów,

d) osoby fizyczne działające na rzecz i w strukturach Klubu,

2. Tryb postępowania dyscyplinarnego, rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny Klubu uchwalony przez Zarząd.

3. W przypadku sporu pomiędzy członkami Klubu, kompetentnym do jego rozwiązania jest zarząd Klubu

4. Zarząd Klubu ma prawo wymierzania następujących kar:

a) upomnienia

b) nagany

c) zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy

5. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Zarządu do najbliższego Walnego

Zebrania Klubu.

6. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna

Rozdział VI

Majątek i fundusze Klubu

§ 31

1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze:

a) składki członkowskie

b) dotacje budżetowe

c) darowizny, zapisy, spadki od osób fizycznych lub prawnych

d) majątek trwały

e) dary rzeczowe

f) inne źródła

§ 32

1. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy Prezesa oraz jednego z Członków Zarządu.

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

§ 33

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania

§ 34

1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania

2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Klubu i wyznacza likwidatora.

§ 35

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach i Ustawa o Sporcie.

Zmiany w Statucie MKS „Pałac Młodzieży” zostały przyjęte przez Walne Zgromadzenie Uchwałą Nr 3 z dnia 23.03.2016r.