Wydarzenia 2017/2018 AMB

W terminie 23-25 czerwca 2018 r. uczestnicy AMB wzięli udział w wycieczkach w ramach Letniej Akademii Młodych Biologów.

W pierwszym dniu wycieczki uczestnicy zwiedzili miejsca cenne przyrodniczo w Katowicach. Podczas zajęć terenowych w zespole przyrodniczo – krajobrazowym „Źródła Kłodnicy”, rezerwacie przyrody „Las Murckowski” oraz Parku Leśnym w Katowicach poznali wybrane gatunki roślin. Nauczyli się jak należy zbierać, oznaczać i opisywać rośliny, z których przygotują zielnik naukowy. Bardzo ważnym aspektem zajęć było zwrócenie uwagi na rośliny chronione, synantropijne oraz inwazyjne. Uczestnicy dowiedzieli się jaką rolę pełnią poszczególne formy ochrony przyrody, z jakimi zagrożeniami musi zmierzyć się lokalna przyroda oraz jakie sposoby ochrony są w tych miejscach praktykowane.

W drugim dniu wycieczki odbyły się warsztaty oraz zajęcia terenowe pt.: „Na dnie mezozoicznego morza” w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie. Uczestnicy wysłuchali prelekcji na temat geologii, paleontologii, odkryć na terenie Radzionkowa, po czym samodzielnie wykonywali obserwacji i badań skał, minerałów, skamieniałości. Następnie odbyły się zajęcia terenowe, podczas których pobierali próbki gleby, skał i badali kwasowość, analizowali stopień przydatności tych gleb do upraw, szukali śladów skamieniałych organizmów.

W trzecim dniu wycieczki miały miejsce zajęcia terenowe pt.: „Przykład pozytywnego wykorzystania terenów poeksploatacyjnych” („Nothozaurus – bohater sadowej Góry”, „Tajemnice ziół”) w Geosferze w Jaworznie. Pod okiem przewodnika poznali kolekcje skamieniałości odkrytych na terenie kamieniołomów, przykłady roślin z różnych stron świata, sposoby ochrony zapylaczy oraz bogatą kolekcję roślin przyprawowych.

 

Katowice
Radzionków

Jaworzno

 

 

KWASY NUKLEINOWE – KOD ŻYCIA

14 kwietnia uczestnicy Akademii wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych prowadzonych przez prof. dr hab. AGNIESZKĘ MROZIK oraz dr DANIELA WASILKOWSKIEGO w Katedrze Biochemii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Po przedstawieniu zasad BHP, prelekcji pt.: „Budowa kwasów nukleinowych”, instrukcji doświadczeń uczestnicy wykonali szereg ćwiczeń, np. otrzymywanie RNA z drożdży, reakcja Dischego na deoksyrybozę, rozpuszczalność kwasów nukleinowych, hydroliza kwasów nukleinowych, wytrącanie zasad purynowych, wykazanie kwasu fosforowego.

 

XV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA BIOTECHNOLOGII MEDYCZNEJ

„BIOMEDTECH Silesia 2018”

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Z. Religii w Zabrzu

6 kwietnia członkowie Akademii Młodych Biologów „Lykeion” uczestniczyli w XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „BioMedTech Silesia 2018″ organizowanej przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. Z. Religii w Zabrzu. Jak co roku, konferencja dotyczyła postępów bioinżynierii i biotechnologii medycznej. Jej głównym celem była wymiana doświadczeń oraz przegląd dorobku i potencjału badawczego zespołów akademickich oraz innych ośrodków badawczo-wdrożeniowych w kraju. Konferencja była spotkaniem młodzieży, studentów, doświadczonych naukowców oraz osób już nieaktywnych zawodowo, których wspólnym celem było wykorzystanie wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia na rzecz zdrowia i życia człowieka.

W sesji referatowej Akademię Młodych Biologów „Lykeion” reprezentowali:

PAWEŁ KURZELOWSKI, KAMILA KASPRZYCKA, ZUZANNA KANTOR „Zastosowanie druku przestrzennego w leczeniu schorzeń układu kostnego”, Opiekun pracy: dr hab. Małgorzata Karolus, dr Joanna Maszybrocka;

1 MIEJSCE

KAWICKA MARTA „Zastosowanie druku 3D w medycynie weterynaryjnej”,Opiekun pracy: Joanna Maszybrocka;

2 MIEJSCE

MAGDA SAJDAK, JULIA PLEWNIOK, DOMINIKA DEPTA „Ryzyko ekspozycji ludzi na roztocze alergenne na wybranych powierzchniach przestrzeni mieszkalnych” (Prywatne liceum im. Melchiora Wańkowicza),

Opiekun pracy: mgr Artur Szymanek.

3 MIEJSCE

 

WARSZTATY  CHIRURGICZNE

7 kwietnia członkowie Akademii Młodych Biologów „Lykeion” uczestniczyli w Warsztatach Chirurgicznych. Uczestnicy wykonywali poszczególne ćwiczenia pod okiem swoich starszych kolegów – studentów medycyny. Podczas warsztatów posługiwali się sprzętem chirurgicznym, ćwiczyli zakładanie szwów na kończynach i sercach świni, sprawdzali swoje zdolności manualne, niezbędne w zawodzie chirurga. Warsztaty były doskonałym sprawdzianem wiedzy i umiejętności dla uczestników AMB. Profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie zajęć na pewno miało wpływ na rozwój zainteresowań medycyną, a w szczególności chirurgią.

 

 

BADANIA MORFOLOGICZNE OWADÓW Z ZASTOSOWANIEM MIKROSKOPII ŚWIETLNEJ I SKANINGOWEJ

24 marca uczestnicy Akademii wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych pt.: „Badania morfologiczne owadów z zastosowaniem mikroskopii świetlnej i skaningowej” przeprowadzonych w Katedrze Zoologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, przez pracownika naukowego, panią dr hab. JOLANTA BROŻEK oraz doktorantkę AGNIESZKĘ NOWIŃSKĄ.

Na początku zajęć uczestnicy wysłuchali prelekcji, dokonali obserwacji makro- i mikroskopowych oraz wykonali rysunki biologiczne skrzydeł wybranych przedstawicieli owadów. Następnie poznali metody i zastosowanie mikroskopii skaningowej w badaniach modyfikacji czułków owadów oraz możliwości realizacji projektów badawczych.

 

TAJEMNICZY ŚWIAT ZWIERZĄT

17 marca uczestnicy AMB wzięli udział w zajęciach zoologicznych prowadzonych przez dr MARCINA WALCZAKA w Katedrze Zoologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajęcia składały się z 3 części. Pierwsza część to prelekcja pt.: „Odkrywanie Mongolii. Entomologiczna ekspedycja naukowa”, podczas której prowadzący przedstawił świat wybranych owadów Azji. Następnie po wprowadzeniu uczestników w systematykę owadów oraz preparatykę wybranych rodzajów, odbyły się zajęcia praktyczne. Uczestnicy mogli obserwować wybrane owady świata (np. patyczaki, straszyki). Poznali warunki hodowli, zakres badań prowadzonych w Katedrze oraz cechy diagnostyczne w systematyce tej grupy zwierząt. Ostatnią częścią zajęć były ciekawostki z życia płazów.

CHEMIA ŻYWNOŚCI

3 marca uczestnicy Akademii wzięli udział w prelekcji i warsztatach laboratoryjnych prowadzonych przez dr JOANNA PANEK (Instytut Nauki o Materiałach, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie). W pierwszej części zajęć, podczas prelekcji, uczestnicy dowiedzieli się, jak zbudowane są cukry, białka i aminokwasy, tłuszcze oraz witaminy. Następnie korzystając z odczynników chemicznych oraz ze specjalistycznego sprzętu przeprowadzili badania laboratoryjne polegające na wykryciu podstawowych składników pokarmowych. Kolejną częścią zajęć była prelekcja dr hab. MAŁGORZATY KAROLUS na temat „Inżynieria Materiałowa inaczej” oraz „Struktury białek”.

 

POMIARY W FIZJOLOGII CZŁOWIEKA

24 lutego uczestnicy Akademii wzięli udział w prelekcji i warsztatach laboratoryjnych prowadzonych przez dr JACKA FRANCIKOWSKIEGO (Katedra Fizjologii Człowieka i Ekotoksykologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach). W pierwszej części zajęć, podczas prelekcji, uczestnicy dowiedzieli się, jak jest zbudowany i jak funkcjonuje mózg i serce. Następnie korzystając ze specjalistycznego sprzętu przeprowadzili pomiary pracy tych narządów. Zajęcia pozwoliły zbadać parametry oddechowe, EKG. Uczestnicy sporządzili wykresy i zinterpretowali swoje wyniki badań.

ZIMOWE PTAKOLICZENIE – MONITORING PTAKÓW WODNO – BŁOTNYCH W CZASIE ZIMY

W dniach od 27 do 29 stycznia 2018 roku odbyła się wycieczka ornitologiczna Akademii Młodych Biologów „Lykeion” z okazji obchodów Zimowego Ptakoliczenia.Uczestnicy Akademii udali się do zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Szopienice – Borki” w Katowicach. Zajęcia prowadziła p. KATARZYNA SKOWROŃSKA – OCHMANN – pracownik naukowy Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach. Na początku uczestnicy poznali cele akcji „Zimowego Ptakoliczenia”, ciekawostki o terenie obserwacji, biologię i ekologię wybranych ptaków wodnych oraz czeczotkę – gatunku Zimowego Ptakoliczenia 2018. Ważnym aspektem poruszanym podczas wycieczki był wpływ warunków pogodowych, klimatycznych na występowanie i zachowanie miejskiej awifauny zimą. Podczas zajęć terenowych uczestnicy Akademii zaobserwowali łabędzie nieme, krzyżówki, sroki, bogatki.

TAJEMNICE ROŚLIN

13 stycznia uczestnicy Akademii wzięli udział w zajęciach pt.: „Tajemnice roślin”, prowadzonych przez dr TERESĘ NOWAK z Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ. Podczas zajęć uczestnicy poznali strategie obronne roślin, niezbędne im do przetrwania w warunkach braku wody. Wśród roślin były gatunki z obecną kutykulą i woskami, owłosieniem, specyficzną budową aparatów szparkowych, zmniejszoną powierzchnią transpirującą, korkiem, błyszczącymi liśćmi, odpowiednimi ustawieniami blaszek liściowych. W drugiej części poznawali rośliny przyprawowe oraz barwnikowe. Bardzo ważną częścią zajęć było przygotowanie przez uczestników własnych preparatów mikroskopowych oraz obserwacje botaniczne.

NOC BIOLOGÓW 2018

12 stycznia uczestnicy Akademii wzięli udział w obchodach Nocy Biologów. Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem „Woda to życie”. W bogatym programie nie zabrakło wykładów, warsztatów, zajęć laboratoryjnych i wystaw tematycznych. Wykład inaugurujący NB pt.: „Czy życie w wodach jest w fazie wymierania?” wygłosił prof. dr hab. Piotr Skubała z Katedry Ekologii. W ramach współpracy AMB z Organizatorem – Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, uczestnicy Akademii wystąpili, również w tej edycji, w charakterze asysty pracowników naukowych uczelni. Dominika Bielecka oraz Paweł Kurzelowski pomagali prowadzić zajęcia pt.: „Elektrony fruwają i świat wody podglądają”. Zajęcia odbywały się pod okiem  dr Jagny Karcz w Laboratorium Mikroskopii Skaningowej. Kolejny zespół w składzie: Małgorzata Bożek, Kamila Kasprzycka, Martyna Parzoch, Zuzanna Kantor, Julia Szablicka i Dominika Blicharska, pomagałprowadzić zajęcia pt.: „Woda i nie tylko” oraz „Owady lasów deszczowych”. Zajęcia odbywały się pod okiem dr Małgorzaty Kalandyk – Kołodziejczyk, dr Mariusza Kanturskiego oraz dr Marcina WalczakaKatedrze Zoologii. Natomiast Karolina Berger pomagała dr Jackowi Francikowskiemu z Katedry Fizjologii i Ekotoksykologii podczas realizacji gry dydaktycznej pt.: „Ucieczka z podwodnego labiryntu”. Z zajęć skorzystało wielu uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

WODA ŚRODOWISKIEM ŻYCIA. 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNO – CHEMICZNE WODY.

16 grudnia uczestnicy AMB wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych z hydrobiologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pani dr ANNA CIEPLOK rozpoczęła wykładem wprowadzającym w tematykę zajęć, przypominającym właściwości wody. Następnie uczestnicy wykonali szereg badań, w celu określenia stanu ilościowego i jakościowego wody. Dla porównania mieli próbki wody z dwóch stanowisk – wybrane odcinki rzeki Rawy. Po zbadaniu parametrów fizycznych i chemicznych wody, określono klasę czystości wody w rzece.

 

NIEWIDZIALNY ŚWIAT – SKANINGOWA MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA (SEM) W DIAGNOSTYCE ŚRODOWISKA

9 grudnia uczestnicy AMB wzięli udział w zajęciach z mikroskopii elektronowej na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Mieli okazję zobaczyć Wydziałowe Laboratorium Mikroskopii Elektronowej Skaningowej (SEM – lab), gdzie pani dr JAGNA KARCZ odkrywała tajemnice świata przyrody malowanego elektronami. Zajęcia składały się z wykładu i części praktycznej. W pierwszej części uczestnicy AMB poznali: rolę współczesnej mikroskopii elektronowej w biologii, rys historyczny, metody przygotowywania preparatów, zasady działania mikroskopu skaningowego oraz zastosowanie SEM w nauce i technologii. Druga część rozpoczęła się pokazem, który uczył jak przygotować preparaty do skaningowego mikroskopu elektronowego. Był to wstęp do samodzielnych ćwiczeń. Uczestnicy Akademii przygotowali preparaty z wybranego materiału biologicznego (np. zarodniki widłaków, igły jodły, pióra gęsi i kaczki), dokonali wstępnej obserwacji i selekcji materiału przy użyciu mikroskopu świetlnego, przygotowali i obserwowali preparaty w mikroskopie skaningowym (m.in. napylanie próżniowe metalem szlachetnym – złotem), analizowali struktury oglądanych obiektów biologicznych i wykonali mikrofotografie w zapisie cyfrowym. 

W KRÓLESTWIE MIKROORGANIZMÓW

2 grudnia uczestnicy AMB wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych pt.: „W królestwie mikroorganizmów” w Katedrze Mikrobiologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prowadzonych przez mgr MONIKĘ RAJTOR. W pierwszej części zajęć uczestnicy poznali definicję oraz typy mikoryzy. W drugiej wykonali preparaty mikroskopowe z korzeni wiechliny zwyczajnej żyjącej w symbiozie z grzybami. Porównali próbki pochodzące z terenów czystych i skażonych. Obserwowali przygotowane hodowle grzybów. Podsumowaniem zajęć było uzupełnienie tabeli dotyczącej mikoryzacji próbek .

 

 

 

ŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI „KATOWICE 2017”

W dniach od 30 listopada do 2 grudnia 2017r odbyła się kolejna edycja Śląskiego Festiwalu Nauki w Katowicach. W pierwszym dniu został zorganizowany Dzień Science On Stage w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach (teatry naukowe i popularnonaukowy wieczór akademicki). 1-2 grudnia odbyły się wykłady, warsztaty, pokazy naukowe, eksperymenty, konkursy, wystawy, przedstawienia, stanowiska pokazowe i centra nauki. Uczestnicy Akademii Młodych Biologów „Lykeion” (MAŁGORZATA BOŻEK, DOMINIKA BIELECKA, PAULINA ZEGARSKA, JAKUB KALINOWSKI) wystąpili jako asysta pracowników naukowych z Katedry Zoologii oraz Botaniki Systematycznej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

 

MUZEUM FARMACJI COLLEGIUM MEDICUM,  

INSTYTUT ZOOLOGII I BADAŃ BIOMEDYCZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
W KRAKOWIE

25 listopada uczestnicy AMB wybrali się na wycieczkę edukacyjną do Krakowa. W programie  było zapoznanie się z historią polskiej farmacji w Muzeum Farmacji Collegium Medicum. Jest to największe w Polsce i jedno z nielicznych muzeów, tego typu,  na świecie. Zbiory muzeum liczą ponad 20 000 eksponatów. Znajdują się w nim meble aptekarskie, naczynia, sprzęt laboratoryjny, dawne księgi medyczne i farmaceutyczne, kolekcje starodruków, zielników, antidotariów i farmakopei, surowce lecznicze roślinnego, zwierzęcego i mineralnego pochodzenia, zbiór pamiątek i dokumentów po wybitnych przedstawicielach zawodu.

Następnie uczestnicy AMB wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pod kierunkiem dr Anny Michalik wykonali sekcję świerszczy, zapoznali się z wiedzą entomologiczną (anatomia i embriologia owadów, symbioza owadów i bakterii, ewolucja), a także bazą dydaktyczną, ofertą naukową Instytutu, sprzętem laboratoryjnym i metodyką badań na uczelni.

 

 

ROŚLINY POKARMEM I SCHRONIENIEM OWADÓW

18 listopada uczestnicy Akademii wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych pt.: „Rośliny pokarmem i schronieniem owadów” przeprowadzonych w Katedrze Zoologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, przez pracownika naukowego, panią dr MAŁGORZATĘ KALANDYK – KOŁODZIEJCZYK.

W pierwszej części zajęć uczestnicy AMB zostali zapoznani z przykładami fitofagów, uszkodzeń liści przez owady, strategiami obronnymi roślin, zależnościami między roślinami a owadami oraz zależnościami pomiędzy różnymi owadami. Mieli okazję poznać przygotowane napary z bazylii i tymianku – roślin miododajnych, które są niezwykle ważne dla zapylaczy; pokrzywy – rośliny, która sprzyja rozwojowi motyli oraz wpływa na ucieczkę wielu innych owadów, które niszczą uprawy oraz morwy białej – pokarmu jedwabników. W drugiej części uczestnicy dokonali licznych obserwacji makro – i mikroskopowych. Obserwowali m.in. miedziaka sosnowca, chrabąszcza majowego, guniaka czerwczyka, kruszczycę złotówkę, ślady żerowania słonika orzechowca, cetyńca oraz galasy garnusznicy bukowej, rewisia numizmatyka, pryszczarka malinowca. Podsumowaniem zajęć było wykonanie rysunków biologicznych spod mikroskopu.

 

ZASADY DOKUMENTACJI BOTANICZNEJ  NA PODSTAWIE ZBIORÓW ZIELNIKA NAUKOWEGO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

4 listopada uczestnicy Akademii wzięli udział w warsztatach botanicznych prowadzonych przez prof. dr hab. Adama Rostańskiego – kierownika Pracowni Dokumentacji Botanicznej w Chorzowie oraz dr Izabelę Gerold – Śmietańską – pracownika naukowego Zakładu Botaniki Systematycznej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W pierwszej części zajęć, podczas warsztatów, uczestnicy dowiedzieli się szczegółów na temat wybranych herbariów świata, badań nad florą Górnego Śląska i terenów przyległych, gatunków roślin chronionych zagrożonych w Polsce, roślin Europy, Ameryki Północnej, Środkowej (Kuba) i Południowej, Azji (Bliski i Daleki Wschód, Jemen) i Arktyki. Podczas zajęć poznali również sposoby katalogowania roślin, zasady tworzenia bazy danych, sposoby konserwacji roślin. W drugiej części zajęć uczestnicy oznaczali według profesjonalnych kluczy wybrane okazy zielnikowe. Podsumowaniem zajęć był konkurs na najlepiej przygotowany zielnik podczas Letniej Akademii Młodych Biologów. Zdobywczynią pierwszego miejsca została DOMINIKA BLICHARSKA.

INAUGURACJA

ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

19 października odbyła się inauguracja działalności AMB „Lykeion” w nowym roku szkolnym. Na początku wystąpiła dr Małgorzata Kalandyk – Kołodziejczyk – opiekun merytoryczny AMB z ramienia UŚ, przedstawiła zasady współpracy z uczelnią. Następnie nastąpiła wymiana listów intencyjnych, dotyczących współpracy pomiędzy Pałacem Młodzieży w Katowicach a Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uczestnikom wręczono zaświadczenia przyjęcia na 1 stopień AMB. Wykład inauguracyjny pt.: „Małe struktury do wielkich zadań” wygłosiła dr JAGNA KARCZ z Laboratorium Mikroskopii Skaningowej, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Koordynatorzy AMB omówili harmonogram i przebieg zajęć. Na koniec spotkania opiekunowie projektów badawczych przedstawili tematykę, cele, zasady współpracy na rok szkolny 2017/2018: dr Jagna Karcz, dr Małgorzata Kalandyk – Kołodziejczyk i dr Mariusz Kanturski wspólny projekt z zoologii i mikroskopii skaningowej, dr Anna Cieplok z dr Anetą Spyrą z hydrobiologii, mgr Monika Rajtor z mikrobiologii oraz mgr Tomasz Flak z technik 3D w medycynie.   Zaproszenie

 

 

LETNIA AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW

 

07-08.10.2017

WYCIECZKA EDUKACYJNA DO WROCŁAWIA I DOLINY BARYCZY

W weekend 7-8 października 2017 roku odbyła się wycieczka edukacyjna Akademii Młodych Biologów „Lykeion” do Wrocławia i Doliny Baryczy. W sobotę uczestnicy wybrali się do Wrocławia. W Muzeum Przyrodniczym Uniwersytetu Wrocławskiego zwiedzili ekspozycje z florystycznymi i faunistycznymi okazami z całego świata. Wieczorem udali się na zajęcia ornitologiczne prowadzone przez mgr ALEKSANDRĘ WASIŃSKĄ – doktorantkę Uniwersytetu Wrocławskiego. Nad zbiornikami wodnymi obszaru Natura 2000 „Dolina Baryczy” zaobserwowali żurawie, czaple białe i siwe, bieliki, kormorany, krzyżówki, mewy siwe i śmieszki, krakwy, czajki. Poza ptakami pojawiły się też jelenie. Po zajęciach terenowych odbyła się projekcja filmu pt.: „Rytmy Natury – w Dolinie Baryczy”. Natomiast w niedzielę odbyły się zajęcia z obrączkowania ptaków. Podczas zajęć udało się zaobrączkować: bogatkę, kosa, pierwiosnka, rudzika, dzięcioła dużego. Zajęcia były poszerzone o warsztaty, w których uczestnicy nauczyli się rozciągać sieci ornitologiczne, poznali różne typy sieci, obrączek i obroży, sposoby monitoringu, sposoby dokumentacji oraz cechy ptaków, brane pod uwagę podczas zapisów. Ważnym aspektem zajęć było poznanie zasad pracy badawczej naukowca-ornitologa prowadzonej w terenie. Obok budynku Stacji uczestnicy mogli obserwować ślady żerowania bardzo rzadkiego owada – kozioroga dębosza.

Dolina Baryczy

 

 

 

 

Wrocław

 

30.09-2.10.2017

EUROPEJSKIE DNI PTAKÓW

W dniach od 30 września do 2 października 2017 roku odbyła się wycieczka integracyjna Akademii Młodych Biologów „Lykeion” z okazji obchodów Europejskich Dni Ptaków.

Uczestnicy Akademii udali się do zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Szopienice – Borki” w Katowicach. Na początku poznali cele akcji „Europejskich Dni Ptaków”, ciekawostki o terenie obserwacji, biologię i ekologię wybranych ptaków wodnych oraz droździka – Ptaka Europejskich Dni Ptaków 2017. Podczas zajęć terenowych uczestnicy Akademii zaobserwowali 11 mew śmieszek, 9 łabędzi niemych, 4 łyski, 4 krzyżówki, 3 perkozy dwuczube, 1 głowienkę, 3 gołębie miejskie, 3 sroki, 1 bogatkę.

 

 

23.09.2017

PREZENTACJE ZAINTERESOWAŃ ORAZ OSIĄGNIĘĆ UCZESTNIKÓW AMB

23 września uczestnicy Akademii zaprezentowali swoje zainteresowania i osiągnięcia w dziedzinie biologii, przyrody, medycyny oraz swoje hobby. Podczas prezentacji przedstawili swoje pomysły na dalszą ścieżkę rozwoju, wymienili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami w dotychczasowej edukacji. Dzięki poznaniu swych zainteresowań możliwa była integracja uczestników AMB.

16.09.2017

PRZYRODA PARKU ŚLĄSKIEGO:

WSTĘP DO DENDROLOGII, ORNITOLOGII, EKOLOGII

16 września uczestnicy Akademii wzięli udział w zajęciach pt.: „Przyroda Parku Śląskiego: wstęp do dendrologii, ornitologii, ekologii”, prowadzonych przez dr ŁUKASZA DROZDA z Fundacji Park Śląski w Chorzowie. Pierwsza część miała charakter zajęć terenowych. Uczestnicy zapoznali się ze ścieżką dendrologiczną i ornitologiczną na terenie parku. Poznali pochodzenie Parku Śląskiego, sposoby rekultywacji terenów uprzemysłowionych, przykłady rodzimych, obcych oraz inwazyjnych gatunków roślin w parku. Obserwowali wybrane gatunki ptaków (np. kowalika, rudzika, sójki, grzywacze), ich zachowania oraz gniazda. W drugiej części uczestnicy pracowali Laboratorium Bioróżnorodności – obserwowali pod binokularami zebrane okazy (np. liście kasztanowca ze zmianami wywołanymi przez szrotówka kasztanowcowiaczka, galasy, owady i pająki).