Powrót na zajęcia stacjonarne

Od 8 czerwca 2020 roku przywracamy stacjonarne zajęcia w Pałacu Młodzieży. Przed pierwszym przyjściem na zajęcia należy złożyć oświadczenie o stanie zdrowia. Druki oświadczenia można pobrać poniżej (na druku wypisuje się imię i nazwisko oraz datę urodzenia wychowanka):

oświadczenie o stanie zdrowia – wersja PDF

oświadczenie o stanie zdrowia – wersja DOCX 

Druki będą dostępne również przed wejściem – przypominamy, że podpisuje je rodzic/opiekun prawny dla niepełnoletniego wychowanka lub pełnoletni wychowanek.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi, pozostałymi, zasadami udziału w zajęciach.

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH PAŁACU MŁODZIEŻY W KATOWICACH OD 8 CZERWCA 2020 ROKU DO ODWOŁANIA

 Zasady ogólne

 1. Zasady ustalone dotychczas, uwzględnione w Statucie i regulaminach pracowni, nadal obowiązują.
 2. Wychowankowie i ich opiekunowie prawni są świadomi aktualnej sytuacji sanitarno – epidemiologicznej wynikającej ze stanu epidemii COVID – 19.
 3. Opiekunowie prawni/pełnoletni wychowankowie mają obowiązek złożyć wymagane oświadczenie opiekuna prawnego/pełnoletniego wychowanka przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Oświadczenie składa się jednorazowo w punkcie znajdującym się w namiocie zlokalizowanym przed wejściem do budynku Pałacu Młodzieży. Przy drugich i każdych następnych zajęciach weryfikacji będzie podlegał fakt złożenia oświadczenia,
 4. W przypadku braku w/w oświadczenia wychowanek nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach i nie zostanie wpuszczony do budynku Pałacu Młodzieży.
 5. Zajęcia prowadzone są w zmniejszonych grupach – maksymalnie 12 wychowanków.
 6. Aktualny harmonogram zajęć zostanie umieszczony na stronie internetowej www.pm.katowice.pl.
 7. W zajęciach może uczestniczyć wyłącznie zdrowy wychowanek, bez objawów chorobowych.
 8. W przypadku wystąpienia u wychowanka zajęć niepokojących objawów chorobowych zostanie odizolowany w izolatce do czasu jego odebrania przez opiekuna prawnego.
 9. Rodzice/opiekunowie prawni nie mogą wchodzić do budynku Pałacu Młodzieży, mogą przebywać na dziedzińcu, z zachowaniem dystansu społecznego.

Zajęcia na zewnątrz

 1. Zajęcia mogą się odbywać również na zewnątrz (na dziedzińcu lub stadionie).
 2. Wychowankowie przybywają bezpośrednio na miejsce zajęć pod opieką opiekunów, zachowując bezpieczny dystans społeczny (minimum 2 m).
 3. Wychowankowie zajęć sportowych muszą być przygotowani do zajęć bez możliwości skorzystania z szatni.
 4. Podczas zajęć maseczki nie są wymagane.
 5. Wychowankowie zajęć przybywają na zajęcia nie wcześniej niż 10 min przed ich rozpoczęciem i bezzwłocznie opuszczają miejsce zajęć po ich zakończeniu.
 6. Grupa rozpoczynająca zajęcia czeka, w bezpiecznych odległościach pomiędzy sobą, na nauczyciela i wchodzi na teren prowadzenia zajęć zachowując przynajmniej 2 – metrowy odstęp pomiędzy sobą.
 7. Pomiędzy poszczególnymi zajęciami obowiązuje przerwa nie mniejsza niż 20 min w celu ograniczenia kontaktu pomiędzy poszczególnymi grupami.

Zajęcia w budynku

 1. Wejście na zajęcia w Pałacu Młodzieży w Katowicach odbywa się tzw. „główną portiernią” przy fontannie na dziedzińcu. Wyjście z obiektu odbywa się tzw. „starą portiernią” przy bramie od ul. Mikołowskiej
 2. Przy wejściu do obiektu konieczne jest przeprowadzenie dezynfekcji rąk w bezdotykowym punkcie dezynfekcyjnym oraz dezynfekcji obuwia poprzez przejście przez matę dezynfekcyjną.
 3. Wychowankowie wyposażeni w maseczkę bezpośrednio po wejściu do budynku Pałacu Młodzieży udają się do sali, gdzie odbywają się zajęcia.
 4. Wejście na teren placówki możliwe jest na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 5. Korzystanie z szatni, w przypadku zajęć sportowych, ruchowych itp., jest możliwe pod warunkiem, że w szatni jednorazowo przebywają max. 4 osoby.
 6. W toalecie jednorazowo może przebywać o połowę mniej osób od liczby ubikacji.
 7. Podczas zajęć maseczki nie są wymagane.