Ogólnopolski Konkurs Dziecięcej Twórczości Plastycznej „Najpiękniejsza jest moja Ojczyzna”

REGULAMIN XV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DZIECIĘCEJ TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ

„NAJPIĘKNIEJSZA JEST MOJA OJCZYZNA” 2018

ORGANIZATORZY:

Pałac Młodzieży im. A. Kamińskiego w Katowicach

Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży

PATRONAT HONOROWY:

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

CELE KONKURSU:

Umożliwienie dzieciom zaprezentowania prac nawiązujących do tradycji rodziny, regionu, kraju. Kultywowanie rodzinnej sztuki ludowej. Rozbudzenie dumy z kraju, w którym żyjemy i realizujemy swoje marzenia. Zaangażowanie dzieci w budowanie jedności europejskiej.

Prace o najwyższej jakości artystycznej zostaną włączone do Kolekcji Sztuki Dziecka tworzonej przez Pałac Młodzieży.

TEMATYKA:

Tematyka prac powinna nawiązywać tematycznie do regionu, w którym żyjemy, tradycji i obyczajów

  • moje miasto, tradycje, zabawy, moja rodzina i ja, moi przyjaciele

  • obyczaje ludowe w różnych regionach mojego kraju

  • mój kraj w XXII wieku, moje marzenia

UCZESTNICY:

Wiek uczestników od 3 do 13 lat

WARUNKI UCZESTNICTWA:

– każda placówka może dostarczyć max. 15 prac od jednego nauczyciela

– wykonanie pracy w dowolnej technice płaskiej umożliwiającej ekspozycję

w antyramach: rysunek, malarstwo, grafika, techniki mieszane (z wyłączeniem

malarstwa na szkle oraz prac z użyciem kasz i materiałów nietrwałych)

  • wymiary prac dowolne, górna granica 50 x 70 cm

  • prosimy nie oprawiać prac

  • nadsyłane prace powinny być płasko zapakowane – nie w rolkach

  • prac zbiorowych nie przyjmujemy

  • prosimy o spis uczestników konkursu z danej placówki wraz z adresem instytucji

i adresem e-mail

  • każda praca powinna być czytelnie opisana pismem drukowanym:

IMIĘ I NAZWISKO autora pracy

WIEK

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA/opiekuna artyst.

ADRES SZKOŁY/ instytucji, pieczątka firmowa

/ adres z kodem, telefon, e-mail/

– 2 –

TERMIN NADSYŁANIA PRAC: 15 CZERWCA 2018 r.

na adres: PAŁAC MŁODZIEŻY

UL. MIKOŁOWSKA 26

40-066 KATOWICE

z dopiskiem „Najpiękniejsza jest moja Ojczyzna” – konkurs plastyczny

O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub listownie.

Protokół jury będzie zamieszczony również na stronie internetowej Pałacu Młodzieży: www.pm.katowice.pl

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na październik 2018r.

NAGRODY:

Nagrody rzeczowe, dyplomy – wyróżnienia honorowe za udział w wystawie oraz katalog prac nagrodzonych przyznaje organizator oraz sponsorzy.

UWAGI KOŃCOWE:

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika zgodnie z ustawą o ochronie danych z dn. 29.08.1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883) dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu.

Nadesłanych prac nie zwracamy.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!