III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Paleta wyobraźni” 2022

III OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI
„PALETA WYOBRAŹNI”
PAŁAC MŁODZIEŻY – KATOWICE 2022

REGULAMIN KONKURSU

ORGANIZATORZY:
Pałac Młodzieży im. A. Kamińskiego w Katowicach
Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży
Rada Rodziców przy Pałacu Młodzieży w Katowicach

CELE KONKURSU:
 -Umożliwienie dzieciom zaprezentowania ich niepowtarzalnego świata wyobraźni w dowolnej
technice plastycznej.
– Inspirowanie do twórczych działań w dziedzinie sztuk plastycznych.
– Promowanie twórczej aktywności dzieci, rozwijanie ich wyobraźni, pomysłowości i abstrakcyjnego
myślenia.
– Konfrontacja dokonań młodych twórców.

TEMATYKA PRAC:
dowolna

UCZESTNICY:
Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 4 do 13 lat – uczestników zajęć placówek wychowania
pozaszkolnego oraz do uczniów szkół podstawowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
– wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice płaskiej umożliwiającej ekspozycję w antyramach (malarstwo, rysunek, techniki mieszane, grafika) z wyłączeniem grafiki komputerowej i malarstwa na szkle i blejtramach
– prace z użyciem kasz i materiałów nietrwałych nie będą przyjmowane
– prace zbiorowe nie będą przyjmowane
– wymiary prac – górna granica 50 x 70 cm. Prace przekraczające ten wymiar będą uznane jako nieregulaminowe i nie będą brane pod uwagę w ocenie konkursowej
– prosimy o przesłanie prac nieoprawionych, płasko zapakowanych – nie w rolkach,
– każda placówka powinna obowiązkowo dołączyć listę zbiorczą uczestników konkursu z podaniemilości prac wraz z adresem instytucji i adresem e-mail.

KRYTERIA OCENY PRAC:
– Twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu, ogólna estetyka i samodzielność wykonania prac.
Wybrane prace o najwyższej jakości artystycznej zostaną włączone do Kolekcji Sztuki Dziecka tworzonej przez Pałac Młodzieży w Katowicach.

Każda praca powinna być czytelnie opisana pismem drukowanym:
IMIĘ I NAZWISKO autora pracy
WIEK AUTORA
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA (opiekuna artystycznego)
ADRES PLACÓWKI (adres z kodem, telefon, e-mail)

TERMIN NADSYŁANIA PRAC:
27 czerwca 2022
na adres: PAŁAC MŁODZIEŻY
UL. MIKOŁOWSKA 26
40-066 KATOWICE
z dopiskiem „PALETA WYOBRAŹNI”

O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.
Protokół jury będzie zamieszczony również na stronie internetowej Pałacu Młodzieży: www.pm.katowice.pl do 31 sierpnia 2022 roku.
Uroczyste podsumowanie konkursu planowane jest na październik 2022 roku.

NAGRODY:
Nagrody i wyróżnienia oraz katalog prac nagrodzonych i wyróżnionych przyznaje organizator oraz sponsorzy.

Koordynator konkursu: Katarzyna Markiewicz-Jarocka
e-mail: katarzyna.markiewicz@pm.katowice.pl

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

UWAGI KOŃCOWE:
– Przysłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu do celów związanych z organizacją i promocją Konkursu oraz Kolekcji Sztuki Dziecka na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (wykorzystanie przez Organizatora wizerunku uczestnika oraz opublikowanie imienia, nazwiska oraz informacji o otrzymanej nagrodzie/wyróżnieniu na stronach
internetowych Organizatora, w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w mediach społecznościowych i innych środkach masowego przekazu). Nie zbieramy kart z indywidualnymi zgodami. Każda placówka zbiera je we własnym zakresie i zgodnie z własnymi regulaminami.
Prosimy więc o przysyłanie prac tylko od tych uczestników, którzy na powyższe wyrażają zgodę.                                                                                                                                                   Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność Pałacu Młodzieży w Katowicach, mogą być przekazywane na akcje charytatywne oraz przekazywane innym
placówkom w celach ekspozycyjnych a zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem wszelkich praw autorskich na rzecz Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Decyzja jury jest ostateczna.
 Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1. administratorem danych osobowych uczestników konkursu i ich nauczycieli jest Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego z siedzibą w Katowicach (40-066)                                    przy ul. Mikołowskiej 26;
2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem: iod@pm.katowice.pl
3. Dane osobowe uczestników konkursu i ich nauczycieli przetwarzane będą w celu realizacji konkursu „Paleta wyobraźni 2022” na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO;
4. Udostępnione nam dane osobowe NIE będą przekazywane innym podmiotom
5. Pozyskane dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Dane osobowe uczestników konkursu i ich nauczycieli będą przechowywane przez okres jednego roku od czasu rozstrzygnięcia konkursu;
7. Każdy uczestnik konkursu i jego nauczyciel posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. podanie przez danych osobowych jest wymogiem koniecznym warunkującym udział w konkursie.Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w konkursie