admin

„Zaloguj się do życia w realu”

II Festiwal Przedstawień Profilaktycznych realizowany
w ramach programu Profilaktyki Rówieśniczej w Katowicach Temat Przewodni „Zaloguj się do życia w realu”

­

1. Organizatorami projektu są Urząd Miasta w Katowicach, Komenda Miejska Policji
w Katowicach, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 5
w Katowicach oraz Pałac Młodzieży
im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach.

2. Festiwal odbędzie się: w dniu 27 marca 2018 r.  w Sali Teatralnej Pałacu Młodzieży
w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 26.
Uwaga!!!
Zmiana terminu. Nowy termin wkrótce na stronie.

3. Na festiwalu prezentowane są spektakle o tematyce związane z bezpieczeństwem
i profilaktyką. Tematem przewodnim tegorocznej edycji festiwalu jest „Zaloguj się do życia w realu”.

4. Projekt adresowany jest do młodzieży katowickich szkół podstawowych – klas 7, oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych.

5. Celem głównym Festiwalu jest budowanie obywatelskiego społeczeństwa, świadomego przestrzeni
w której żyje i biorącego za nią odpowiedzialność.

6. Festiwal ma na celu zaangażowanie młodzieży w przeciwdziałanie zagrożeniom
i patologiom społecznym, troskę o drugiego człowieka, promocję zdrowego trybu życia, wolnego od wszelkich uzależnień, przemocy i agresji, radzenia sobie z emocjami w trudnych sytuacjach życiowych, rozwijanie asertywności i umiejętności dokonywania świadomych wyborów, własnych zainteresowań jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu i promocji pozytywnych postaw życiowych wśród rówieśników.

7. Festiwal jest propozycją realizacji profilaktyki w nowej konwencji, będącej wyrazem poszukiwania bardziej efektywnych narzędzi profilaktycznych, tworzonych przez samą młodzież, W projekcie, każdy młody człowiek może znaleźć miejsce dla siebie, dla rozwijania swoich zainteresowań. Wartością programu są młodzi ludzie, którzy chcą działać dla drugiego człowieka. Święto Profilaktyki to głos młodzieży w profilaktyce bezpieczeństwa!


REGULAMIN

Zajęcia w pracowniach Pałacu Młodzieży w okresie ferii zimowych 29.01-11.02.2018

Pałac Młodzieży w ramach „Akcji Zima” przygotował wiele ciekawych propozycji dla dzieci i młodzieży. Organizowane będą różnorodne warsztaty, zajęcia artystyczne, sportowe i naukowe adresowane zarówno do stałych uczestników pałacowych jako zajęcia zamknięte, oraz zajęcia otwarte dla grup zorganizowanych z różnych środowisk i osób indywidualnych. Uczestnictwo w różnych formach działalności jest bezpłatne, ale należy wcześniej zgłosić swój udział w poszczególnych pracowniach.

Akcja ZIMA 2018 – sz cz e g ó ł y

Akcja ZIMA 2018 BASEN

Ferie z filmem

KOMUNIKAT Rady Rodziców przy Pałacu Młodzieży
w Katowicach

Informujemy wszystkich uczestników zajęć prowadzonych przez merytoryczne
pracownie Pałacu Młodzieży, że wysokość opłat wnoszonych na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 wynosić będzie :
1. 5,00 zł rocznie – w formie cegiełki na „Fundusz Pomocy Bibliotece” dla wszystkich
korzystających z czytelni i z wypożyczalni książek
2. 160,00 zł rocznie- dla uczestników zajęć jednego rodzaju
3. 160,00 zł semestralnie – dla uczestników zajęć z języków obcych, komputerowych
i grafiki komputerowej
4. Uczęszczający na zajęcia kilku (dwóch lub więcej ) rodzajów wnoszą opłatę na rzecz
Rady Rodziców wg następującej zasady :
a) 100 % obowiązującej stawki za pierwszy rodzaj zajęć
b) 50 % obowiązującej stawki za każdy kolejny rodzaj zajęć
5. Rodzeństwo uczęszczające na zajęcia tego samego bądź różnego rodzaju otrzymuje rabat w wysokości 50 % obowiązującej stawki za każdy rodzaj zajęć
6. Składkę można wpłacać jednorazowo bądź w dowolnych ratach
7. Wniesienie opłaty w terminie do dnia 30.04.2018r. (termin ostateczny) upoważnia do otrzymania ze środków Rady Rodziców jednorazowego dofinansowania
do organizowanego przez Pałac Młodzieży dla uczestników zajęć w danym roku szkolnym wypoczynku zimowego lub letniego
8. Uczestnicy zajęć, którzy zapisują się po 1 stycznia 2018, a pragną skorzystać
z dofinansowania powinni opłacić składkę na rzecz Rady Rodziców w pełnej wysokości
9. W celu otrzymania dofinansowania składka musi być opłacona w całości przed dniem
rozpatrzenia podania o dofinansowanie
10. Dofinansowanie dotyczy tylko tych form wypoczynku (zimowego lub letniego), które
organizowane są przez Pałac Młodzieży
11. Termin składania zaopiniowanych przez kierowników pracowni wniosków uczestników zajęć o zwolnienie z opłacania składki upływa z dniem :
a) 30.11.2017r. dla uczestników rozpoczynających zajęcia od 1 września 2017r.
b) 28.02.2018r. dla uczestników rozpoczynających zajęcia po 1 stycznia 2018r.
12. Kierownicy wszystkich pracowni zobowiązani są do kontroli aktualnej ewidencji
uczestników zajęć. Ewidencja powinna uwzględniać opłacanie składek – do wglądu dla
księgowości Rady Rodziców w terminie do 30.11.2017.