TI O pracowni

http://www.teatralno-impresaryjna.katowice.pl

O PRACOWNI

 logo

PRACOWNIA TEATRALNO-IMPRESARYJNA – to kilkudziesięciu młodych aktorów oraz dziecięce i młodzieżowe zespoły teatralne prowadzone  przez wybitnych instruktorów teatralnych i reżyserów. Program naszych zajęć obejmuje naukę interpretacji tekstu, technik aktorskich, emisję głosu, ruch sceniczny,  jak również rozwijanie zdolności i predyspozycji artystycznych, rozbudzenie wrażliwości aktorskiej oraz autoprezentację.

Nasi uczestnicy mają możliwość prezentowania swoich umiejętności na różnego rodzaju koncertach, przeglądach, konkursach i festiwalach teatralnych.

Pracownia prowadzi również działalność impresaryjną polegającą na promocji i upowszechnianiu działalności artystycznej Pałacu Młodzieży. Organizuje imprezy o różnym charakterze – spektakle, konkursy, koncerty, festiwale, zarówno o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym, jak i miejskim. Najważniejsze przedsięwzięcia to: Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego „Power Dance”, Biesiadę Teatralną, Festiwal Piosenki Jesiennej „Złota Polska Jesień”, Spotkania Młodzieży „Europa Pokoju”, Festiwal Talentów i Niezwykłych Umiejętności Dzieci i Młodzieży Województwa Śląskiego „Uwaga Talent”, Forum Sztuki „Krajobrazy Śląska” oraz doroczne prezentacje pracowni artystycznych Pałacu Młodzieży.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

DEPARTMENT THEATRICAL-IMPRESARIO engages young actors and children’s and youth theater groups conducted by eminent theater instructors and directors. Program activities include learning our interpretation of the text, acting techniques, voice emission, stage movement, as well as developing the capacity and skills of art, drama and sensitivity to awaken self-presentation.

 

The young people in our department will be given a capability to present their ability on concerts, reviews, competitions and theater festivals of different kinds.

 

Studio leads impresario activity based on promotion and popularization of artistic activity of theYouthPalace. It organizes different kind of performances, competitions, concerts, festivals. Most important of these are:

 

  • Polish Modern Dance Competition Called “Power Dance”,
  • Theatrical Feast
  • Festival of Autumnal Song Called “Sunny Warm Autumn Days Typical of the Polish Autumn”
  • Meetings of Young People Called “Europe of Peace”,
  • Festival of Talent Children and Young People of Silesian Province „Attention Talent”,
  • Forum of Art “Landscape of Silesian”
  • and yearly presentations of studios of artistic the YouthPalace.

 

 

 

 

 

 /li